torsdag 25 augusti 2011

Trovärdigheten ut genom fönstret: (S) nimbynischar sig!

Styrelsen för Socialdemokraterna i Stockholm har valt att såga förslaget på ombyggnad av Slussen. Det gör de — surprise — på grunder som vid närmare betraktande är ganska skakiga, för att uttrycka det milt:

"De långa trapporna, som försvårar för handikappade och personer med barnvagnar att ta sig mellan Söder och Gamla Stan."  

Gudars skymning, hur dålig koll kan man ha! Den som vill ta sig mellan Söder och Gamla Stan går väl bara över någon av de fyra broarna som ska byggas. Varför skulle någon ta trapporna om man ska till Gamla stan? 


"Bilarna får ta för stor plats. Ska vi leda in så mycket trafik i Gamla Stan. Jag har en vision om ett bilfritt Gamla Stan, säger Karin Wanngård till ABC."

Gamla stan är redan bilfritt. Trafiken går som bekant på ömse sidor om bebyggelsen, på Munkbroleden och Skeppsbron. Och Wanngård må ha sina visioner, men hennes parti var faktiskt med och beslutade om trafiklösningen, som innebär att trafikkapaciteten och bilytorna i Slussen tas ner till hälften, redan år 2009.


• "Den tilltänkta trafiklösningen med den breddade Skeppsbron riskerar att göra Slussen till en av Stockholms mest bullerstörda och partikeltäta platser."

Skeppsbron ska inte breddas! Det hade bara varit att ta en enkel titt på plankartorna så hade man sluppit skämma ut sig och sitt parti med ett så befängt påstående. Närmast brofästet flyttas gatan ut en bit mot Saltsjön men breddas inte. Det gör däremot trottoaren, som blir 16 meter bred i stället för dagens 3 meter. Hur bullret och partikelmängden skulle öka genom att man däckar över en trafikled och skär ner trafikkapaciteten till hälften är inte heller så lätt att förstå.


• "Den 10-12 meter höga terrassen/trappan som dominerar stadsbilden upp mot Södermalm som försämrar tillgängligheten."
Försämrar den verkligen tillgängligheten jämfört med dagens 10-12 meter höga terrass som helt saknar förbindelse ner till kajplanet? Hmmm... 
Troligtvis har man tagit intryck av arkitekten Lennart Klaessons föreläsning den 11 augusti. Lennart Klaesson är tillgänglighetsexperten som överdriver brolutningar med 30% och mot bättre vetande tutar i alla som vill lyssna att ramper inte får luta mer än 2%, för då är de "olagliga". Att det påståendet är komplett nonsens intygar såväl Handikappades Riksförbund som Boverket, men många har tyvärr liksom (s)-ledningen inte kollat upp det häpnadsväckande påståendet utan gått på desinformationsminan från Klaesson, vars namn återfinns (två gånger!) på Slussenkramaruppropet "Rädda Slussen".• "Vidare anser man inte att Mälarens avbördning fått en tillfredsställande långsiktig lösning."

Avbördningskapaciteten som beslutats är 1500 m3/s, en ökning från dagens 270 m3/s. Tillsammans med de andra utsläppen (Hammarby, Södertälje, Norrström) blir kapaciteten 2000 m3/s, en god säkerhetsmarginal till den avbördningskapacitet på 1370-1500m3/s som SMHI och forskarna räknar med kan bli nödvändig i framtiden, och dubbla ökningen som Regeringens klimat- och sårbarhetsutredning rekommenderar. Inget av de andra alternativen kommer i närheten.

Än en gång har styrelsen vilseletts av en inbjuden talare som talar i egen sak. Arkitekt Svante Forsströms alternativförslag, som går ut på att gräva ner T-banan (och som SL avfärdat i en utvärdering som alltför dyrt och opraktiskt) gynnas av överdrivna vattennivåprognoser. Det är illa när ett så viktigt beslut tas uteslutande på helt upppåt väggarna felaktiga grunder, inte minst för partiets trovärdighet. Ett parti som ljuger förlorar så småningom sitt väljarstöd. Socialdemokraterna i Stockholm har tappat var tredje väljare sedan valet 2002 och fler lär det bli till 2013, speciellt om Slussenlångbänken tillåts fortsätta alltmedan förfallet når allmänfarliga nivåer. 

Det här utspelet kan förstås som ett försök till populism men med tanke på att bara 10% av Stockholmarna var negativa till ombyggnaden medan 75% av Söderborna var positiva i Demoskopundersökningen som genomfördes i april förra året tror jag man skjuter sig i båda fötterna med en sådan strategi, i alla fall om man har ambitionen att vara något annat än ett missnöjesparti för NIMBYs.


Uppdatering 110831: Förslaget bifölls som väntat i representantskapet och därmed ställer sig socialdemokraterna i Stockholm bakom en försening av projektet med tre år och binder upp sig för sämre lösningar. Man vill även göra det hela till valfråga 2014.. En ljuspunkt är att en utbyggnad av T-blå till Nacka nu är en av huvudpunkterna i kritiken.
Läs även andra bloggares åsikter om

Slussenmyter del 4: Folket säger nej!

Förvisso finns det många röststarka och inflytelserika personer som säger nej och som ofta syns i debatten. Men vad tycker de vanliga stockholmarna? I april förra året genomfördes en Demoskop-undersökning som indikerar att motståndet nog inte är så där värst utbrett: Endast 10% sa sig vara negativa eller mycket negativa till att Slussen byggs om medan 72% var positiva eller mycket positiva. På Södermalm och i Gamla stan var andelen positiva högst, 75%.I juni i år lät SvD genomföra en Sifo-undersökning  som också rör Slussen. Frågan som ställdes var: ”Tycker du att det är bäst att riva Slussen och satsa på total nybyggnad enligt det förslag som Stockholms stad nu presenterar, eller vill du hellre att nuvarande Slussen bevaras och utvecklas?” och resultatet blev 41% för liggande förslag och 33% för bevarande, med 26% osäkra.Hmm. Har opinionen månne svängt? Analyserar man frågan ser man genast att den utgör ett exempel på vad som inom logiken kallas en falsk dikotomi: Den framställer det felaktigt som om det bara fanns två alternativ. De som är för något av de många alternativa förslagen eller en modifierad version av det aktuella förslaget har inget att rösta på, vilket förstås är en stor felkälla.

Än värre är att frågan framställer det som om det faktiskt fanns ett nollalternativ, dvs att bara låta allt vara som vanligt. Så är det inte utan den uttjänta och sättningsskadade konstruktionen är nödvändig att riva även i ”bevara”-alternativet, något som många av de röstande troligen inte varit medvetna om. Slussenområdet kommer att vara en stor byggarbetsplats många år framöver oavsett vilket alternativ som väljs. Den korrekta frågan skulle ha varit ”Tycker du att det är bäst att satsa på en helt ny utformning eller vill du hellre att nuvarande Slussen återuppbyggs?Uppdatering 110904: Lite i skymundan utfördes en Demoskopundersökning även i juni i år. Resultatet är ungefär samma som förra året, med några procent färre positiva bland de närboende (utan tvekan ett resultat av de intensiva desinformationskampanjerna). Man har nu även ställt frågan "Vilket intryck fick du av det förslag som presenterades?"


Resultat: 76% positiva eller mycket positiva, 22% negativa eller mycket negativa. De mest negativa är de äldre och de närboende, även om gruppen "mycket positiva" är som störst i närområdet. De mest positiva är de under 35.

Uppdatering 111129: En ny undersökning som Projekt Slussen låtit utföra bekräftar bilden att de positiva är i majoritet. Genom att fråga ett tusental slumpvis utvalda trafikanter på väg genom Slussen har man kommit fram till att 64% av SL-resenärerna tror att det blir bättre med Nya Slussen, liksom 61% av bilisterna och 75% av cyklisterna. De mest negativa är som tidigare de äldre och de närboende. En tredjedel har enligt undersökningen fallit för myten att Nya Slussen skulle bli sämre för rullstolsburna och barnvagnar.